Roztoczański Park Narodowy  
Plażowa 2 22-470 Zwierzyniec  

Strona główna

 Kontakt

 Dodaj do ulubionych

EUROPEJSKA SIEC EKOLOGICZNA NATURA 2000
W ROZTOCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 roku w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Podstawą prawną utworzenia sieci Natura 2000 jest Dyrektywa Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia) i Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa), które zostały transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO);

  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego powołano dwa obszary Natura 2000:

a. Obszar Spełniający Kryteria Obszarów o Znaczeniu Wspólnotowym (Specjalny Obszar Ochrony) – Roztocze Środkowe PLH060017 (pow. 8483 ha);

b. Obszar Specjalnej Ochrony Roztocze PLB060012 (łączna pow. 103 503 ha).

Specjalny Obszar Ochrony Roztocze Środkowe zawiera się w granicach Parku i pozostaje w zarządzie i nadzorze Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Obszar Specjalnej Ochrony obejmuje w całości Park, wykraczając znacznie poza jego granice (obejmując mezoregion Roztocza Środkowego i Wschodniego oraz fragment Padołu Zamojskiego i Kotliny Sandomierskiej) – sięgając do granicy polsko-ukraińskiej i wkraczając administracyjnie do województwa podkarpackiego.[<<mapa>>] Nad obszarem nadzór sprawuje Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego (w granicach Parku) oraz Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska w Lublinie i Rzeszowie.

Celem działań ochronnych na terenie Parku jako obszarów Natura 2000 – Roztocze Środkowe PLH060017 oraz Roztocze PLB060012 (w granicach Parku) – jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk i populacji gatunków roślin i zwierząt, będących przedmiotami ochrony w tych obszarach, zachowanie integralności obszarów i zapewnienie spójności sieci obszarów Natura 2000.

W Roztoczańskim Parku Narodowym stwierdzono dotychczas: 10 siedlisk przyrodniczych z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej (DS), 4 gatunki roślin z Zał. II DS, 29-31 gatunków zwierząt z Zał. II DS (29 występujących aktualnie i 2 wymagające potwierdzenia), 39 gatunków zwierząt z Zał. IV DS oraz 59 gatunków ptaków z Zał. I Dyrektywy Ptasiej).

Liczba siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej oraz roślin i zwierząt wymienionych w załącznikach: II Dyrektywy Siedliskowej i I Dyrektywy Ptasiej sieci Natura 2000 występujących w Polsce i w RPN – synteza waloryzacji.

Siedliska przyrodnicze

Liczba siedlisk w Polsce

(nie uwzględniono ścian, piargów, rumowisk i jaskiń)

Liczba siedlisk w RPN

Procentowy udział siedlisk i gatunków
w RPN w stosunku do Polski

Siedliska leśne

16 (4 priorytetowe)

4 (1 priorytetowy)

25

Siedliska nieleśne mokradłowe (wody
i torfowiska)

17 (3 priorytetowe)

3 (1 priorytetowy)

17,6

Siedliska nieleśne lądowe (w tym siedliska łąkowe)

35 (9 priorytetowych)

3

8,6

Rośliny i zwierzęta

Liczba taksonów
w Polsce

Liczba taksonów
w RPN

Procentowy udział gatunków w RPN
w stosunku do Polski

Rośliny

45

4

9

Mszaki

5

3

60

Paprotniki

4

-

-

Rośliny kwiatowe

32

1-2

3,1-6,3

Bezkręgowce

40

6-8

17,5-22,5

Mięczaki

7

-

-

Owady

33

7-9

21,2-27,3

Kręgowce

180

80

45

Minogi

2

1

50

Ryby

18

3

20

Płazy

4

2

50

Gady

1

1

100

Ptaki

129

59

45,7

Ssaki

26

8

30,8

Typy siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej występujących w RPN.

* - siedliska priorytetowe

L.p.

Kod

siedliska

Nazwa siedliska

Powierzchnia

całkowita siedlisk

[ha]

Udział w ogólnej pow. RPN [%]

1.

9130

Żyzne buczyny Dentario glandulosae-Fagenion

1657,85

19,54

2.

91P0

Wyżynny jodłowy bór mieszany Abietetum polonicum

1031,17

12,16

3.

91D0

* Bory i lasy bagienne Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum

245,04

2,89

4.

9170

Grąd subkontynantalny Tilio-Carpinetum

608,46

7,17

5.

7110

* Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

3,41

0,04

6.

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie
z roślinnością z
Scheuchzerio-Caricetea)

1,09

0,01

7.

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

0,67

0,01

8.

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion

0,70

0,01

9.

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

0,86

0,01

10.

3260

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis

9,29

0,11

Ogółem

3558,54

41,95

Typy siedlisk przyrodniczych mogących potencjalnie (po gruntownym rozpoznaniu) występować w obszarze, bądź zostały w przeszłości zidentyfikowane (a obecnie niepotwierdzone) lub mogą powstać w wyniku prowadzonych działań ochronnych.

L.p.

Kod

siedliska

Nazwa siedliska

1.

9150

Ciepłolubne buczyny storczykowe Cephalantero-Fagenion

2.

91IO

Ciepłolubne dąbrowy Quercetalia pubescenti-petraeae

3.

91E0

* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae

4.

7150

Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion

5.

6210

* Murawy kserotermiczne Festuco-Brometea


Rośliny wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzone w RPN.

+ - gatunek występujący aktualnie; liczebność nieokreślona,

Lp.

Kod gatunku

Nazwa gatunku

Status gatunku

(szacunek liczebności)

1.

1381

Widłoząb zielony Dicranum viridae

+

2.

1386

Bezlist okrywowy Buxbaumia viridis

+

3.

1393

Sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus

+

4.

1902

Obuwik pospolity Cypripedium calceolus

> 3000 pędów

Zwierzęta wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzone w RPN.

* - gatunek priorytetowy,

+ - gatunek występujący aktualnie; liczebność nieokreślona,

? - gatunek wymagający potwierdzenia występowania (stwierdzony w obecnych granicach Parku przed jego utworzeniem).

L.p.

Kod gatunku

Nazwa gatunku

Status gatunku
(szacunek liczebności)

Bezkręgowce - owady

1.

1037

Trzepla zielona Ophiogomphus cecylia

+

2.

1042

Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis

+

3.

1060

Czerwończyk nieparek Lycaena dispar

+

4.

4030

Szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone

+

5.

1082

Kreślinek nizinny Grophoferus bilineatus

+

6.

1083

Jelonek rogacz Lucanus cervus

?

7.

1084

Pachnica dębowa Osmoderma eremita

10-100

8.

1087

* Nadobnica alpejska Rosalia alpina

?

9.

4026

Zagłębek bruzdkowany Rhysodes sulcatus

+

Minogi i ryby

10.

1098

Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae

+

11.

1145

Piskorz Misgurnus fossilis

+

12.

1149

Koza Cobitis taenia

+/?

13.

1163

Głowacz białopłetwy Cottus gobio

+

Płazy

14.

1166

Traszka grzebieniasta Triturus cristatus

2000-5000 osobników

15.

1188

Kumak nizinny Bombina bombina

10-100 osobników

Gady

16.

1220

Żółw błotny Emys orbicularis

+

(gatunek nie rozmnażający się w RPN)

Ssaki

17.

1308

Mopek Barbastella barbastellus

+

18.

1318

Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme

+

19.

1323

Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii

+

20.

1324

Nocek duży Myotis myotis

+

21.

1337

Bóbr europejski Castor fiber

- 6-7 terytoriów w RPN;
- 14-15 teryt. w RPN i otulinie

22.

1352

* Wilk Canis lupus

- 1 wataha (6-12 os.)

- 2 watahy w RPN i otulinie

23.

1355

Wydra Lutra lutra

- 3 terytoria w RPN;
- 6 teryt. w RPN i otulinie

24.

1361

Ryś Lynx lynx

terytorium 1 samca z 1-2 samicami

- 2 terytoria (w tym 1 rozrodcze) w RPN i otulinie


Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej stwierdzone w RPN w latach 1991-2011.

L – gatunek lęgowy (liczebność nieokreślona),

N – gatunek nielęgowy (liczba stwierdzonych osobników) lub, przy braku dokładniejszych danych – synteza statusu.

L. p.

Nazwa gatunku

Status gatunku

Liczebność populacji lub liczba stwierdzeń/osobników

1.

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus

N

1 osobnik

2.

Podgorzałka Aythya nyroca

N

4 osobniki

3.

Nur czarnoszyi Gavia arctica

N

2 osobniki

4.

Głuszec Tetrao urogallus

L

1 terytorium

5.

Jarząbek Bonasa bonasia

L

3-10 terytoriów

6.

Bąk Botaurus stellaris

L

0-1 terytorium
regularnie przelotny

7.

Bączek Ixobrychus minutus

N

dawniej lęgowy; obecnie regularnie przelotny

8.

Ślepowron Nycticorax nycticorax

N

c. 5 osobników

9.

Czapla modronosa Areola ralloides

N

1 osobnik

10.

Czapla biała Egretta alba

N

regularnie przelotny; do 30 osobników w jednoczesnym zgrupowaniu

11.

Czapla purpurowa Ardea purpurea

N

6-7 osobników

12.

Bocian czarny Ciconia nigra

L

3-4 terytoria

13.

Bocian biały Ciconia ciconia

N

regularnie przelotny

14.

Trzmielojad Pernis apivorus

L

70-80 terytoriów

15.

Kania czarna Milvus migrans

N

3 osobniki

16.

Kania ruda Milvus milvus

N

1 osobnik

17.

Bielik Haliaetus albicilla

L

1 terytorium

18.

Błotniak stawowy Circus aeruginosus

L

0-2 terytoria

19.

Błotniak zbożowy Circus cyaneus

N

corocznie podczas migracji – 10-20 osobników

20.

Błotniak łąkowy Circus pygargus

N

corocznie podczas migracji – do 10 osobników

21.

Orlik krzykliwy Aquila pomarina

L

6-7 terytoriów

22.

Orzeł przedni Aquila chrysaetos

N

9 osobników

23.

Orzełek Aquila pennata

N

1 osobnik

24.

Rybołów Pandion haliaetus

N

corocznie podczas migracji – 5-10 osobników

25.

Kobczyk Falco vespertinus

N

6-7 osobników

26.

Drzemlik Falco columbarius


6 osobników

27.

Sokół wędrowny Falco peregrinus

N

1 osobnik

28.

Kropiatka Porzana porzana

L/N

dawniej lęgowy

29.

Zielonka Porzana parva

L/N

dawniej lęgowy

30.

Derkacz Crex crex

L

7-10 terytoriów

31.

Żuraw Grus grus

L

2-3 terytoria

32.

Biegus zmienny Calidris alpina

N

nieregularnie przelotny

33.

Batalion Philomachus pugnax

N

regularnie przelotny

34.

Łęczak Tringa glareola

N

regularnie przelotny

35.

Płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus

N

1 osobnik

36.

Mewa mała Larus minutus

N

nieregularnie przelotny

37.

Rybitwa rzeczna Sterna hirundo

N

regularnie przelotny

38.

Rybitwa białoczelna Sternula albifrons

N

3 osobniki

39.

Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus

N

regularnie przelotny

40.

Rybitwa czarna Chlidonias niger

N

regularnie przelotny

41.

Puchacz Bubo bubo

N

1 osobnik

42.

Sóweczka Glaucidium passerinum

L

1-3 terytoriów

43.

Puszczyk uralski Strix uralensis

L

7 terytoriów

44.

Uszatka błotna Asio flammeus

N

1 osobnik

45.

Włochatka Aegolius funereus

L

3 terytoria

46.

Lelek Caprimulgus europaeus

L

1-2 terytoria

47.

Zimorodek Alcedo atthis

L

1-2 terytoria

48.

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus

L

15 terytoriów

49.

Dzięcioł czarny Dryocopus martius

L

100-110 terytoriów

50.

Dzięcioł białoszyi Dryocopus syriacus

N

1 osobnik

51.

Dzięcioł średni Dendrocopos medius

L

60-65 terytoriów

52.

Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos

L

41 terytoriów

53.

Lerka Lullula arborea

L

9-10 terytoriów w granicach RPN oraz 7-10 teryt. na granicy RPN

54.

Świergotek polny Anthus campestris

N

1 osobnik;

przy granicy RPN – 1 terytorium

55.

Jarzębatka Sylvia nisoria

L

min. 6 terytoriów

56.

Muchołówka mała Ficedula parva

L

100 terytoriów

57.

Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis

L

200-250 terytoriów

58.

Gąsiorek Lanius collurio

L

29-30 terytoriów

59.

Ortolan Emberiza hortulana

L

gniazduje wyłącznie wzdłuż północnej, zachodniej i południowej granicy RPN – 15-20 terytoriów


Opracował: 

dr Przemysław Stachyra
Kierownik Stacji Bazowej
Zintegrowanego Monitoringu Środowiska 
Przyrodniczego Roztocze

Pomysł i projekt - Roztoczański Park Narodowy.
Kopiowanie w całości lub w części zawartości tego serwisu bez zgody dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego zabronione.